પંચવર્ષીય યોજનાઓ અને ભારતનો આર્થિક વિકાસ

ઈ.સ.1950 માં ભારત સરકારે બંધારણના ઘેયો અને આદર્શોને પૂર્ણ કરે તેવા આયોજન પંચ નો પ્રારંભ કર્યો. આજે…