પ્લાસીનું યુદ્ધ 1757| બક્સરનું યુદ્ધ 1764.

પ્લાસીનું યુદ્ધ 1757. પ્લાસીનું યુદ્ધ (ઈ.સ. 1757) : કલકત્તા (કોલકાતા)માં અંગ્રેજોની હારના સમાચાર મદ્…