ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ

ભારતમાં નવયુવાનોનો એક વર્ગ કોઈ પણ ભોગે સ્વરાજ મેળવવા માંગતો હતો.આ માટે તે હસતા મુખે બલિદાન દેવા પણ…