સમ્રાટ અશોક: કલિંગનું યુદ્ધ અને તેનું હદયપરિવર્તન

અશોકનો પરિચય. અશોક મહાન નામ દેવાનમપ્રિયા અશોક મૌર્ય (રાજા પ્રિયદર્શી દેવતાઓના દેવતા).  પિતાનું નામ બિ…