નવ નિર્મિત મહાકાળી મંદિર પાવાગઢ નો ડ્રોન ની નજરે અદભુત નજારો 2022

નવ નિર્મિત મહાકાળી મંદિર પાવાગઢ નો ડ્રોન ની નજરે અદભુત નજારો | mahakali temple pavagadh | champaner…